Ahogy a legtöbb ember, én se szeretem a spameket, kéretlen hírleveleket, a “tele-sales” néven futó telefonos zaklatást, a postaládánkat eltömítő nyomtatott szemetet.

Éppen ezért adatvédelmi szabályzatom célja nem az, hogy biztosítsam magamnak a jogot a fentiek elkövetéséhez, hanem éppen ellenkezőleg, annak deklarálása, hogy ezeket soha nem fogom megtenni, és semmilyen módon nem élek vissza az Ön adataival!

Ha az oldalamon lévő Adatvédelmi tájékoztatóban írtakat elolvasva mégis úgy érezné, hogy az nem korrekt, vagy túl megengedő, kérem,  hogy jelezze a  petrezselyemfarm@gmail.com  e-mail címen!

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. Adatkezelő és webhely azonosítása

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Név: Volford Péter István egyéni vállalkozó

Székhely: 6781 Domaszék, tanya 589.

Adószám: 66968229-2-26

Nyilvántartási szám: 41653693

E-mail: petrezselyemfarm@gmail.com

Telefonszám: +3630/646-0246

Kamara tagság: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei:

Tárhely-szolgáltató megnevezése: Vertigo Web Kft.

Tárhely-szolgáltató székhelye: 6760 Kistelek, Akácfa u. 6.

Tárhely-szolgáltató elektronikus elérhetősége: www.vertigoweb.hu,

Honlap: www.petrezselyemfarm.hu

a (továbbiakban adatkezelő) üzemelteti

 • Vonatkozó jogszabályi háttér, jelen tájékoztató hatálya

2.1 A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet üzemeltető, fent meghatározott Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.),
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker.tv.),

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára és az ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre, illetve az elektronikus megkeresés után történő hírlevél küldése során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

 • Hozzájárulás az adatkezeléshez

3.1. Az adatkezelés jogalapja a GDPR megfelelő pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

3.2. A hozzájárulást a Felhasználó az Elfogadom feliratú gomb megnyomásával adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót a Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján az Adatkezelési tájékoztató feliratra kattintva olvashatja el, ezzel biztosítja az Adatkezelő a Felhasználó egyértelmű tájékoztatását. A gombra kattintva a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta a jelen Adatkezelési tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és annak tartalma alapján hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

3.3. Az adatkezelésnek vannak jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai abban az esetben, ha az Adatkezelő köteles más törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

3.4. Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 • Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

4.2. Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása a webhely böngészésének megkezdésekor megjelenő tájékoztató sáv Elfogadom feliratú gombjának megnyomásával a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében és a látogatáselemző és marketing tevékenységet szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

4.3. Kezelt adatok köre: A webhely üzemeltetéshez használt “sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok köre.

 • Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR.6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.

Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

5.2. Kezelt adatok körének meghatározása:

    Cég neve

    Cég címe

    Cég weboldala

    Kapcsolattartó neve

    Kapcsolat e-mail címe

    Kapcsolattartó telefonszáma

5.3. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

5.4. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

5.5. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 8. pontban felsorolt – adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.

 • Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

6. 1 Adatkezeléssel érintettek köre: Azok a Felhasználók, akik a webhely Kapcsolat menüpontjából elérhető elérhetőségi adatok alapján e-mail útján az Adatkezelőnek üzenetet küldenek.

6.2 Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása, ami az email önkéntes elküldésével történik.

6.3 Kezelt adatok köre: Az email elküldése során az email címet, illetve a Felhasználó által az üzenetben esetleges közölt további adatokat érinti.

6. 4 Adatkezelés célja: A Felhasználó számára lehetővé tenni az Adatkezelővel történő üzenetváltást, amely a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges.

Ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

    e-mail útján történő üzenetküldés

    az Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása

6. 5 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ez lehet a Falhasználó üzenetének megválaszolása vagy a Felhasználó igényének teljesítése vagy az egyéb jogszabályi elvárásoknak történő megfelelés (3.3-as pont).

6.6 Adatkezelés tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében lévő adatkezelés mappákban, listákon.

 • Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Hozzáférési jog: A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól. Ennek a kérés beérkezését követő egy naptári hónap alatt eleget tesz a folyó évben adott adatkörre vonatkozóan először benyújtott ilyen kérelem teljesítésére. Egyéb esetekben erre díjat számol fel. (Kiv.: jogellenes adatkezelés, vagy ha a kérés helyesbítéséről van szó)

7.2. Hozzáférési jog: A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól. Ennek a kérés beérkezését követő egy naptári hónap alatt eleget tesz a folyó évben adott adatkörre vonatkozóan először benyújtott ilyen kérelem teljesítésére. Egyéb esetekben erre díjat számol fel. (Kiv.: jogellenes adatkezelés, vagy ha a kérés helyesbítéséről van szó)

7.3. Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, amit az Adatkezelő legfeljebb 15 napon belül teljesít.

7.4. Hordozhatósághoz való jog: Az Felhasználó jogosult az Adatkezelő által kezelt adatainak  elkérésére és azoknak továbbítására más Adatkezelő számára.

7.5. Korlátozásához való jog: A Felhasználó kérheti bizonyos az Adatkezelő által tárolt adatainak a korlátozását, amennyiben 1) azok pontatlanok (az adatok kijavításáig) 2) ha az adatkezelés jogellenes 3) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de a Felhasználónak igen (jogi igények).

7.6. Tiltakozáshoz való jog: Felhasználónak joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ekkor az Adatkezelő nem kezelheti azokat tovább, kivéve, ha olyan jogos oka van erre, ami elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

7.7. Törléshez való jog: Adatkezelő törli a személyes adatokat ha 1) a gyűjtés célja megszűnt, 2) a Felhasználó visszavonja a hozzájárulást és az Adatkezelőnek nincs erre más jogalapja 3) A Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre 4) a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 • Jogérvényesítés

8.1 A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

8.2 A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

    Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

    Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

    Telefon: +36 1 391 1400

    Fax: +36 1 391 1410

    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

    Webhely: http://www.naih.hu/

 A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.